תפריט

בס

בס"ד

"לא יסור שבט מיהודה" – הבטחה לדורות או לשעה?

ויחי – תשע"ג

 בספר בראשית אנו נחשפים לתופעה מעניינת – משפחות רבות מתפרקות, בעקבות מות האב! הדבר בא לידי ביטוי בכך שלרוב יש רק ממשיך דרך אחד מסוכם, בעוד שאר האחים עוזבים איש איש לדרכו.

אולם, כאשר התורה מתארת את רגעיו האחרונים של יעקב - אבי השבטים, היא מצביעה על שינוי מגמה – כוחם של בני יעקב יהיה אך ורק באחדותם! אמנם תהיה מנהיגות, אך המשפחה לא תתפרק. למעשה, אין כאן יורש אחד, אין כאן ממשיך דרך אחד, כפי שהיה אצל אברהם ויצחק, כאן יש שנים עשר בנים שמהם יורכב הפסיפס של עם ישראל. לכל משבצת בפסיפס זה יש ייחודיות וגוון משלה, חוסר של אחת המשבצות יפגום בכל הפסיפס! ובכל זאת, למרות המבנה הייחודי של העם המתגבש ממשפחת יעקב, דרוש מנהיג! שהרי זאת הייתה הסיבה העיקרית למסכת יוסף ואחיו. והנה לקראת סוף ימיו, כאשר היינו מצפים שהרגש האהבה והמציאות יכתיבו ליעקב את בחירתו של יוסף כמנהיג הבלתי מעורער של המשפחה, מחכה לנו הפתעה, בדברי יעקב לבניו הוא אומר:"לא יסור שבט מיהודה" (בראשית מט:י) אמירה שמשמעותה אחת, אתה "..יהודה הוא המוביל, אתה הוא המנהיג, אם לא עתה, בוודאי לעתיד. או כדברי האבן עזרא שלו תהיה גם הסמכות לחוקק חוקים מכל היותו מלך על ישראל:

"...לא יסור שבט מיהודה לא יסור שבט גדולה מיהודה עד שבא דוד שהוא תחלת מלכות יהודה, וכן היה...ופי' מחוקק - סופר. שיחוק על הספר. וטעם מבין רגליו. שכן דרך כל סופר להיות יושב בין רגלי הקצין.." (אבן עזרא בראשית מט:י)

גם הרד"ק רואה בדברי יעקב אל יהודה סממנים של מלכות. אלא שמעשית מלכות זו תפסק לזמן מה, בשעה שמלכות בית דוד תתפלג בימי רחבעם בן שלמה. או כשבני ישראל יעשו את הרע בעיני ה' ויצאו לגלות. לדעת הרד"ק, הפסקת מלכות בית דוד תהיה זמנית, שהרי לעתיד לבוא המשיח יבוא מבית דוד:

"...לא יסור שבט - המושל יקרא שבט לפי שרודה על העם ומיסרם כמו שמיסר אדם בשבטו וכן דרך המושלים להיות שבט בידם לדמיון זה כמו שנאמר את שרביט הזהב אשר בידו (אסתר ג') וכן אמר שבט מושלים (ישעיה י"ד) שבט מלכותך: ומחוקק מבין רגליו - ר"ל מבניו...והמושל נקרא מחוקק לפי שנותן החוקים, ואמר לא תסור שררה מיהודה עד שיהיה לו יותר שיהיה מלך, ואמר זה על דוד... ודעת המתרגם על המשיח ותרגם שלה כמו שלו דיליה, וכן בב"ר (שם) עד כי יבא שילה עד שיבא מי שהמלכות שלו, וענין זה כאדם האומר לאחד קח זה עתה עד שאתן לך יותר..."[1] (רד"ק בראשית מט:י)

הגמרא אומרת שהפסוק: "לא יסור שבט מיהודה" משמעו לא רק במובן הזה שלא תעבור מלכות ישראל מבית דוד – שבט יהודה, לשבט אחר, אלא שאע"פ שבני ישראל יהיו בגלות, מלכות דוד תמשיך להתקיים לפחות במובן הרוחני, אם לא המדיני:

"...לא יסור שבט מיהודה - אלו ראשי גליות שבבבל, שרודין את ישראל בשבט. ומחקק מבין רגליו - אלו בני בניו של הלל, שמלמדין תורה ברבים...." (סנהדרין דף ה:א)

אבל הרמב"ם, אע"פ שדעתו כדעת האומרים שאין מלך אלא מבית דוד, מסייג דברים אלה באמרו:

"...נביא שהעמיד מלך משאר שבטי ישראל, והיה אותו המלך הולך בדרך התורה והמצוה ונלחם מלחמות ה', הרי זה מלך וכל מצות המלכות נוהגות בו, אע"פ שעיקר המלכות לדוד ויהיה מבניו מלך, שהרי אחיה השילוני העמיד ירבעם ואמר לו והיה אם שמוע תשמע את כל אשר אצוך ובניתי לך בית נאמן כאשר בניתי לדוד וגו', ואמר לו אחיה ולבנו אתן שבט אחד למען היות ניר לדוד עבדי כל הימים לפני בירושלים..." (רמב"ם הלכות מלכים פ"א ה"ח)

ואכן, בתקופת המרד ביוונים, מלכו על ישראל בית חשמונאי שנלחמו את מלחמת ה' בקדושה ובטהורה במשך כמאתיים שנה. לכן מבהיר הרמב"ם את דבריו בהלכה הבאה:

"...מלכי בית דוד הם העומדים לעולם שנאמר כסאך יהיה נכון עד עולם, אבל אם יעמוד מלך משאר ישראל תפסק המלכות מביתו..." (רמב"ם שם ה"ט)

 

הרמב" בחיבורו - ספר המצוות מוסיף על הנאמר בספר דברים: "...שׂוֹם תָּשִׂים עָלֶיךָ מֶלֶךְ אֲשֶׁר יִבְחַר ה' אֱלהֶיךָ בּוֹ מִקֶּרֶב אַחֶיךָ תָּשִׂים עָלֶיךָ מֶלֶךְ לא תוּכַל לָתֵת עָלֶיךָ אִישׁ נָכְרִי אֲשֶׁר לא אָחִיךָ הוּא.." (דברים פרק יז:טו) שאין כוונת הפסוק רק לאיש נכרי שהוא גוי, אלא אפילו כזה שהוא מבני ישראל, אך לא ראוי למלוכה הוא בבחינת נכרי!

"...והמצוה השס"ב היא שהזהירנו שלא למנות מלך עלינו איש שלא יהיה מזרע ישראל אע"פ שהיה גר צדק...וכן שאר המנויים אינו מותר שנמנה עלינו בעניין מן העניינים לא מנוי תורה ולא מנוי מלכות איש שיהיה מקהל גרים עד שתהיה אמו מישראל...אמנם המלכות לבד כבר ידעת מכתובי ספרי הנבואה שזכה בה דוד. ובביאור אמרו (קה"ר רפ"ז וכעי"ז יומא עב ב) כתר מלכות זכה בו דוד. וכן זרעו אחריו עד סוף כל הדורות. אין מלך למי שיאמין תורת משה רבינו ע"ה אדון כל הנביאים אלא מזרע דוד ומזרע שלמה לבד. וכל מי שהוא מזולת זה הזרע הנכבד לעניין מלכות נכרי קרינן ביה כמו שכל מי שהוא מזולת זרע אהרן לענין עבודה זר קרינן ביה..." (ספר המצוות להרמב"ם מצות לא תעשה שס"ב)

 

 

שבת שלום ומבורך                           בן שושן אלעזר


 

[1] ראה גם רבינו בחיי על אתר:".. לא יסור שבט מיהודה, על מלך המשיח הגואל האחרון, וזה שאמר: עד כי יבא שילה, כלומר בנו היוצא מזרעו, וטעם מלת "שילה" שלא אמר: בנו, הזכיר יעקב המשיח בשם שילה, כלומר בנו שיולד משלית אשה כדרך כל הנולדים.." (רבינו בחיי בראשית פרק מט:י)

דף הבית

דבר המנהלת

ספר מחזור 2016

ההיסטוריה של רוגוזין

האמנה הבית ספרית

תקנון ביה"ס תשע"ט

זכאות לתעודת גמר

עיקרי המשמעת

לוח צלצולים

לוח חופשות תשע"ט

פעילויות ואירועים

למידה בשעת חירום

כתבות ופרסומים

ספריית רוגוזין

פרשת השבוע

קיר הזיכרון

המסע לפולין תשס"ח

המסע לפולין תש"ע

המסע לפולין תשע"א

המסע לפולין תשע"ז

לתלמידים

מקצועות הלימוד

עיתון ביה"ס

צוות היועצים

מערכת שעות תשע"ט

לוח מבחנים

מועדי בגרויות

מאגר משימות אוריינות

שיעורים פרטיים חינם

מסך חכם

תמונות מארכיון קרית גת

חינוך פיננסי

למורים

שולחן עבודה אורט

משחוק בהוראה

חלופות בהערכה

כלים דיגיטליים

השתלמויות במודל

תוכניות עבודה

להורים

מדריך שומרי מסך

הנחיות בעקבות גל הטרור

שירותי בריאות לתלמיד

תקנות תעבורה

חוברת הדרכה להורים

קישורים

דואר מורים ותלמידים

תקשוב ואינטרנט באורט

ציוני בגרות


צור קשר