תכנון עבודה שנתית

  צוות מקצוע: הבעה

 

  דף הבית | תוכניות עבודה
 

תכנית הלימודים בהבעה היא שש שנתית.
התכנית ספיראלית - מיומנויות היסוד המוקנות בכתה ז' חוזרות בכתה ח' וכך הלאה, כשכל פעם
מתווספות מיומנויות חדשות על בסיס הקודמות, לדוגמה - סוגות הכתיבה הנלמדות יופיעו שוב ושוב:
מכתב אישי ורשמי, כתבה לעיתון ביה"ס, סיכום, כתיבת טיעון וכתיבת עימות שיגזרו מתוך הטקסטים
והנושאים הנלמדים בכל כתה, כשרמת הטקסטים עולה מכתה לכתה.

מרכז הכובד של ההוראה בשיעורי ההבעה הוא במיומנויות הקריאה והכתיבה הנרכשות ולא בטקסטים
ובתכנים. הטקסטים והתכנים יתרמו להרחבת הידע הכללי של התלמיד בתחומים שונים ויגרו את התלמיד
לחשיבה ולכתיבה בסוגות שונות בעקבות הטקסט.

כתות ז - ח
בשנת הלימודים תשס"ח נעמיק את הטמעת עקרונות תכנית פיזה בחטיבת הביניים על ידי עבודה
על משימות הדורשות מיזוג מידע של טקסטים רציפים ובלתי רציפים. כמו כן מצורף מיפרט מחן המיצ"ב
הממקד את המיומנויות הנדרשות.

חוברת בית ספרית הבנויה מן הקל אל הכבד -
חלק א - מקנה כלים ומיומנויות בסיסיות בהבנת הנקרא (מתוך "כלים להצלחה" מאת כרמלה נשר)
חלק ב - טקסטים לעבודה ותרגול מתוך "איזה קטע"
חלק ג - מבחני מיצ"ב
חלק ד - טקסטים של פיזה (מחוברות א, ב)
בחוברות מצויות שלוש טבלאות - טבלת סוגי טקסטים ומאפיניהם, טבלת קישוריות וטבלת אמצעים
רטוריים לפי תפקידיהם, טבלאות ממצות ומתאימות גם לכתות הגבוהות.

הרציונאל בבנית החוברת (מן הקל אל הכבד) ובחומרים הכלולים בה הוא שהיא נותנת מענה על כלל
הצרכים והרמות של התלמידים - מצד אחד מעניקה כלים ומניחה יסודות אחידים לתלמידי כתות ז'
שבאים מבתי ספר שונים ברמות שונות, עבור כתות ח' משמש החלק הראשון של החוברת חזרה וריענון
מהיר על מה שלמדו כבסיס להתקדמות, שני החלקים הראשונים מתאימים מאוד לעבודה בקבוצות ג
בעוד שבטקסטים של פיזה יש כדי לתת מענה מאתגר לתלמידים חזקים.

כתה ט
הספר "לומדים להצליח" (מכון מילי) כספר בסיס לעבודה אינטנסיבית ועיבוי מיומנויות ההבעה וההבנה.
בנוסף שילוב טקסטים מחוברות פיזה: מכתבים למערכת, עישון פאסיבי, מי שמלכלך שינקה, זיהום אויר,
מי יכול להרשות לעצמו חולה, תעודת זהות ודרכון, שירות דואר עוקב, האם המצלמה יכולה לשקר
השאיפה היא ליצור חוברת לתלמיד, שתכלול את הטקסטים הנ"ל - נדון בכך בישיבת הצוות.
הספר "לומדים להצליח" יושאל לתלמידים מהספריה.


כתה י
לאור השינויים שהוכנסו בבחינה המשולבת בחלק המוקדש להבעה והבנה (חוזר מפמ"ר נובמבר 2005)
בשנת הלימודים תשס"ח שיעורי ההבעה יתבססו על חוברות פיזה - "פרשנות והיסק" ו"הערכה וביקורת".
בנוסף, יש לעבוד עם מבחני הבגרות של השנים האחרונות ולהקנות את מיומנויות הסכום - הכולל והבורר
ולתרגל המרה לסוגות שונות. בענין חוברת התלמידים - כנ"ל.

כתה י"א - י"ב
לא יהיה ספר לימוד לתלמידים, המורים יעבדו עם מכלול הספרים הקיימים לצורך הקניית המיומנויות
ועם מבחני הבגרות בחבור וטקסטים מן העתונות והאקטואליה.


הערה:

בכתות ז - ח מקצועות הספרות וההבעה נלמדים תחת הכותרת עברית, כלומר, מיומנויות ההבעה
הנלמדות בכתות הללו מיושמות גם במקצוע הספרות.