תוכנית עבודה שנתית בגיאוגרפיה לשנת תשס"ח

רכזת גיאוגרפיה: מיכל פלדמן

 
  דף הבית | תוכניות עבודה

יחידות התוכן

אוכלוסיית היעד

מושגים ערכים ומיומנויות להקניה

תפוקות מצופות

דרכי הערכה

לו"ז לביצוע

ידיעת הארץ – ישראל :

מיקום ישראל 

מבנה פיזי של ישראל

איכות סביבה

כלכלת ישראל

התיישבות

אוכלוסיית ישראל

 תשתיות בישראל

כיתות ט'

ט4,ט2,ט3

 

מסגרת:

30 שעות

2ש"ש במחצית

מיקום ישראל: תיאור מיקום , הכרת מפת העולם  גורמים להתיישבות

גבולות

התלמיד ידע לתאר את מיקום של תופעה גיאוגרפית,

הכרת גורמים מעודדים ומעכבים להתיישבות

והכרת מפת העולם

ביישום על ישראל

 

 

תרגילי כיתה

2 שיעורים

מבנה פיזי של ישראל

הכרת צורות הנוף של ישראל , הכרת חבלי ישראל, קו פרשת המים ונחלים , הכרת המפה הפיזית של ישראל

שימוש במפות בהדגמה על המפה הפיזית של ישראל

הכרת המבנה הפיזי של ישראל , הכרת המפה,

מושגים: קו פרשת מים , צורות נוף , תבליט

תרגילי כיתה

מטלת ביצוע – הכנת דגם של ישראל

2 שיעורים

התיישבות בישראל –

תפרוסת אוכלוסייה

גלעין – שוליים

הכרת צורות התיישבות שונות בישראל

תמורות בהתיישבות בישראל

ישובים מרכזיים בישראל

הכרת תהליך ההתיישבות בישראל , צורות התיישבות שונות, ישובים מרכזיים בישראל

חיפוש מקורות מידע

עיבוד מידע  

 

תרגילי כיתה

עבודת הגשה

 

4 שיעורים

רבעון ראשון

אוכלוסייה

הכרת הרכב האוכלוסייה

 שינויים בחברה 

ניתוח טקסטים וגרפים

ערכים : פיתוח סובלנות ומודעות לבעיות חברתיות הכרה בהטרוגניות של החברה בישראל

דילמות חברתיות פוליטיות

ניתוח טקסטים וגרפים

תיאור תהליכי שינוי 

פיתוח מודעות לתהליכים הקשורים לאוכלוסייה בישראל והשפעתם על החברה

תרגילי כיתה

4 שיעורים

כלכלה – התפתחות הכלכלית הישראלית

מעבר לכלכלה גלובלית והשפעות חיוביות ושליליות על החברה

שימוש בטקסטים

הכרת מושגים – ענפי כלכלה , גלובליזציה

 

תרגילי כיתה

6 שיעורים

איכות סביבה: חשיפה למגוון בעיות איכות סביבה

דילמות אקטואליות הקשורות לפיתוח ישראל

טיפול בפסולת

 

עיבוד טקסטים

תיאור תופעה לפי דפוס של יחסי סיבה ותוצאה

פיתוח מודעות סביבתית

תרגילי כיתה

עבודת הגשה

6 שיעורים

תשתיות- תחבורה

בעיות התחבורה בישראל

פתרונות

 

מיומנות של השוואה

תרגילי כיתה

3 שיעורים

מקורות אנרגיה יתרונות וחסרונות

מיומנות של השוואה

תרגילי כיתה

3 שיעורים

 

יחידות התוכן

אוכלוסיית היעד

מושגים ערכים ומיומנויות להקניה

תפוקות מצופות

דרכי הערכה

לו"ז לביצוע

הנושאים:
המפה והאטלס

תפרוסת אוכלוסייה

גידול אוכלוסייה

הגירה

עיור

ישראל- 60 שנה

 

כיתות ח-ז

ח1,ח3,ח4 ז4

 

מסגרת התוכנית

2ש"ש

60 שעות שנתיות

המפה והאטלס:

מושגים- מפה אטלס, שושנת רוחות , שימוש באטלס קריאת מפות הכרת שושנת הרוחות 

התלמיד יידע להשתמש באטלס , להפיק מידע ממפות , הכרת מפת העולם

תרגילי כיתה

10 שיעורים

תפרוסת אוכלוסייה:

תפרוסת וצפיפות אוכלוסייה

גורמים להתיישבות

אזורים דלילי אוכלוסייה וצפופי אוכלוסייה בעולם

קטבים, מדבריות , יערות גשם ואזורים הרריים

תיאור תפרוסת אוכלוסייה , ניתוח מפות ,שימוש בטקסטים 

התלמיד יידע לתאר תפרוסת 

יבין את קשרי הגומלין בין המאפיינים הפיזיים והאנושיים של אזור

הכרת אזורים בעולם

שימוש במפות וטקסטים

 

 

10 שיעורים

גידול אוכלוסייה:

רמת פיתוח של מדינות

השפעת רמת הפיתוח על שיעורי ילודה ותמותה

בערות , תל"ג, הרכב אוכלוסייה , דרכים לצמצום ועידוד ילודה התפוצצות אוכלוסין

מיומנויות : ניתוח גרפים גרף קווי גרף עמודות , מפות , טבלאות , פרמידת גילים

שימוש בגרפים – גרף קווי וגרף עמודות

הכרת מאפיינים של מדינות מפותחות ומתפתחות

שימוש במפות , טבלת נתונים

התלמיד יבין את הקשר בין מאפייני הפיתוח וגידול האוכלוסייה ויתמודד עם דילמות חברתיות של הגבלת ילודה, השלכות של גידול האוכלוסייה

השוואה בין מדינות

 

20 שיעורים

הגירה:  גורמים, תוצאות, יעד מוצא,

מאפיינים , סוגי הגירות, מקרי חקר

שימוש במחשב  כמקור מידע

סיכום טקסט

 

עבודת הגשה

4 שיעורים

תהליך העיור

עיור, מאפייני הערים, תהליכי שינוי בערים , בעיות הקשורות לערים

טקסטים – מיפוי טקסטים

תרגילי כיתה

 

8 שיעורים

ישראל הכרת אתרים בישראל

שימוש במקורות מידע, סיכום

עבודת הגשה

2

ג"ג פיזית – מערכת השמש  או  גיאולוגיה

התחממות כדור הארץ  הכרת מושגי יסוד

הכרת מושגי יסוד בנושא פיזי

 

תרגילי כיתה

6 שיעורים בהתאם להספק