תכנון עבודה שנתית תשס"ח

     צוות מקצוע היסטוריה ואזרחות

                           

  דף הבית | תוכניות עבודה
אזרחות

היעד

אוכלוסית היעד

התשומות (אמצעים וכלים)

תאור הפעילות

לו"ז לביצוע

תפוקות מצופות

הערות כלליות

לימוד השפה ה"אזרחית"

כיתות ט

הוראה של  ידע וכישורים בסיסים לאזרחות טובה

סרטים, סימולציות, משחקי סימולציה, תוכניות אומ"ץ

כל השנה

הכרת השפה האזרחית, הצלחה בבחינת המפמ"ר.

פרויקט הפועל בבית הספר זו השנה ההחמישית.

כישורי שפה

כתות ט

מחברת למילים קשות, מושגים,

בחנים ומבחנים , דפי עבודה.

כל השנה

הפנמה ושימוש יומיומי במילים ובמושגים שנרכשו.

 

קידום חינוך אזרחי ואזרחות פעילה.במסגרת הוראת האזרחות ברמה של 2 יח"ל

כיתות י- יא

הכרת מושגי יסוד, הבנתם, התעניינות ונקיטת עמדה מצד התלמידים, פיתוח תחושת שייכות למדינה ולחברה . כתיבת מיזם .

צריכת מידע ביקורתית ,  סרטים, סימולציות,  ביקורים בכנסת, בית משפט, ישיבות ואולפנה. מבחנים ובחנים.

במשך השנתיים כאשר בכיתה י ' ילמדו 2 ש"ש ובכיתה יא 4 ש"ש.

שילוב ידע עם יישום עקרונות של אזרחות פעילה.  הכרה שהמדינה שייכת לאזרחיה ונועדה לשרת אותם.  טיפוח ערכים דמוקרטיים ויהודיים כמוקד להזדהות בחיי היומיום.  הצלחה בבחינות הבגרות.

הגשת הכתות בסוף כתה יא'- לבחינת בגרות ברמה של 2 יח"ל.

היסטוריה

היעד

אוכלוסית היעד

התשומות (אמצעים וכלים)

תאור הפעילות

לו"ז לביצוע

תפוקות מצופות

הערות כלליות

מיומנויות למידה:  כישורי שפה  ציר זמנים , מפה, קריאה  ובניית טבלא, כיצד עונים, דיאגראמה, תחומי חיים, תרשים זרימה, מילים קשות, מושגים, סיכום, כותרת, רעיון מרכזי.

ז-יב

בניית תוכנית ייחודית בית ספרית על פי תוכנית הלימודים הארצית. וכן הכנת תוכניות לימוד תלויות מחשב בנושאים אלו  . מחברת למילים קשות ומושגים. בניית תרשימי זרימה בכיתה, השתלמות והנחייה של מנחי מקצוע אזוריים והחוברות של ציפי משולם.

דפי עבודה, מבחנים. בציון הסופי  מורד ציון בגין שגיאות כתיב וניסוח לקוי של עד 5 נק' תלוי ברמת הכתה ובהתקדמות התלמיד.

חודש ראשון מיקוד. וכל השנה.

ידיעת המיומנויות ויכולת יישומן בלמידת ההיסטוריה.

שיפור בהבנת המטלות, הנקרא וההבנה אצל התלמידים כך שהמורה יהיה מנחה ולא רק מקור הידע.

נושא זה נלמד לאורך כל השכבות בבית הספר.

בניית תוכנית לימודים בית סיפרית בהתאם לקיצוץ בשעות ההוראה.

מורים להיסטוריה.

 

 

ישיבות צוות, עבודת הכנה בבית, השתלמויות,.

 

כל השנה.

יכולת הפעלת התוכנית באופן יעיל וטוב בחטיבת הביניים ובכיתות אומ"ץ ומב"ר..

 

בשנת הלימודים תשס"ח  כיתות ז-ט חומדות 2 ש"ש היסטוריה .                     

הכרת תוכנית הלימודים החדשה בחטיבה העליונה שאמורה להתחיל בשנה"ל תשס"ט בכיתות י'

מורים להיסטוריה.

ישבות צוות, עבודת הכנה בבית, השתלמויות, ספרי לימוד חדשים שיוצאים לאור חדשות לבקרים.

 

כל השנה.

יכולת הפעלת התוכנית באופן יעיל וטוב בחטיבה העליונה. והצלחה בבחינות הבגרות.

 

צמצום מספר הציונים השלילים בהיסטוריה.

 

חטיבת ביניים. ובחטיבה העליונה.

גיוון דרכי ההוראה, גיוון דרכי הערכה, צמצום מספר התלמידים בקבוצה. הוראה דיפרנציאלית.

בניית יחידות לימוד ע"י  הצוות שיתאימו לתשומות, כתיבת מבחנים יחודיים בהתאם לרמת הכתה, חיבור / כתיבת יחידות לימוד ועבודות פרטניות. ( עבודה אחת בשנה.)

כל השנה.

הצלחת תלמידים בבחינות הבגרות עצמן (ללא הגנה של ציון המגן).

 

חינוך לערכים , הכרת השונה דרך שלוש הדתות.

כיתות ז'

בניית תוכנית לימודים ייחודית  וסיורים לימודיים.

.

מחצית ראשונה.

הכרת השוני והדמיון בין הדתות השונות , הכרת האחר וקבלתו.

התוכנית מותאמת לאוכלוסיות שונות של תלמידים.

האהבת ההיסטוריה ללמוד בהנאה / הנעה.

כל בית הספר

טיולים, תוכניות הפעלה יצירתיות , שיטות חקר.

משחקי סימולציה. מרכזי למידה ( משטרים טוטליטריים, 100 שנה למות הרצל 60 שנה להקמת המדינה) סיור לימודי במוזיאון הפלמ"ח בחטיבה העליונה.

כל השנה.

הנאה ,סיפוק, שיפור הישגים לימודיים.

 

כתיבת עבודות

חטיבת ביניים וחטיבה עליונה.

הדרכה בבליוגרפית, הנחיה וכללים בכתיבת עבודה.

 

בחטיבת ביניים עד פסח.

פיתוח לומד עצמאי, שימוש בטכנולוגיות עתירות ידע.

אינטרנט, מאגרי מידע , תקליטורים.